Disclaimer

De redactie van DutchGameMusic.nl spant zich er voor in alle inhoud van webpagina's naar behoren te actualiseren en/of bij te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. DutchGameMusic.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Aan verstrekte informatie op DutchGameMusic.nl kunnen geen rechten worden ontleend. DutchGameMusic.nl en (eventuele) relaties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van (de inhoud van) deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De door DutchGameMusic.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd of verwijderd.

dutchgamemusic.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van materiaal en sites van derden, of van sites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar dutchgamemusic.nl. Koppelingen houden geen bekrachtiging van de inhoud in.

dutchgamemusic.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen tot de website en/of tot bepaalde diensten die op webpagina's zijn aangeboden. dutchgamemusic.nl kan daarbij gebruik maken van site-monitoring. dutchgamemusic.nl zal deze gegevens nimmer aan derden verstrekken en enkel gebruiken voor bewaking en verbetering van sitediensten.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van inhoud geplaatst op dutchgamemusic.nl kan een inbreuk betekenen op intellectuele rechten, publicatie en/of communicatie en regelgeving m.b.t. privacy.

Google Ads